Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten terzake de levering van zaken.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een koper of van derden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – binden ons niet, tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met enige andere voorwaarden prevaleren deze voorwaarden.

2. Aanbod

2.1 Alle offertes – waaronder mede worden verstaan afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, schema’s, catalogi, circulaires, maten gewichtsopgaven – zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van

aanvaarding bevatten.

2.2 Een overeenkomst tot levering van zaken wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop een opdracht c.q. order door ons is geaccepteerd. Onder acceptatie van een opdracht c.q. order

wordt onder meer verstaan:

  • het verstrekken van de zaken betrekking hebbend op de opdracht c.q. order;
  • het aanvangen met de uitvoering van de opdracht c.q. order;
  • het schriftelijk bevestigen van een opdracht c.q. order;
  • het opmaken van een faktuur terzake de levering van zaken “uit het magazijn”.

2.3 Omschrijvingen in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden ons niet. Wijzigingen van technische aard worden door ons voorbehouden.

3. Prijzen

3.1 De door ons gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.

3.2 Onze prijzen gelden voor de in de order- c.q. opdrachtbevestiging genoemde prestatie of levering.

3.3 Wij hebben het recht alle prijsverhogende factoren – waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten,

(fabrieks-)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen-, die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, aan de koper door te BB

berekenen.

3.4 De gewijzigde prijs zal reeds gelden voor iedere onuitgevoerde order, opdracht of een gedeelte daarvan.

4. Levering en keuring

4.1 De door ons opgegeven levertijden zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De leveringstijden gaan pas in indien de overeenkomst tot stand is

gekomen en alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens door ons zijn ontvangen.

4.2 Al onze leveringen vinden vanuit onze magazijnen plaats, hetgeen betekent dat de zaken tijdens transport voor rekening en risico van koper komen. Bovenstaande is eveneens van toepassing, ingeval

uitdrukkelijk is overeengekomen dat de leveringen franco geschieden. Wij verzenden de zaken op een zo goedkoop mogelijke wijze. Ingeval op verzoek van koper een andere wijze van verzending moet

worden gevolgd, dan komen de meerdere kosten te zijnen laste.

4.3 Wij zijn gerechtigd de levering op te schorten zolang de koper niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

4.4 Indien met koper schriftelijk is overeengekomen dat de door ons geleverde zaken voor levering zullen worden gekeurd en koper niet binnen acht dagen van dit recht nadat de koper daartoe in de

gelegenheid is gesteld gebruik heeft gemaakt, wordt de koper geacht de zaken in goede staat en vrij van gebreken te hebben aanvaard. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de koper.

4.5 Indien sprake is van een excessief overschrijden van een leveringstermijn kan koper in dat geval ontbinding van de overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd dat hij

de zaken als gevolg van de vertraging alsnog accepteert.

5. Overmacht

5.1 In geval van overmacht, waaronder is te verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben en die de levering belemmert of onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van de verplichtingen uit de

overeenkomst. In dit geval bestaat er geen recht van de koper op schadevergoeding.

5.2 In geval van tijdelijke overmacht zijn gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering geldt. De koper kan in dit geval ontbinding van de

overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd dat hij de zaken als gevolg van de vertraging alsnog accepteert, zonder dat hij recht heeft op een schadevergoeding.

5.3 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: oorlog, mobilisatie, oproer, epidemieën, overstroming, brand, werkstaking, uitsluiting, machinebreuk, storingen in het bedrijf, inkrimping van produktie,

requisitie van voorraden, grondstoffen en hulpstoffen etc., belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, hulp en uitvoerbelemmeringen of regeringsmaatregelen.

6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na faktuurdatum, zonder aftrek van enige kosten. Schuldvergelijking is niet toegestaan.

6.2 Wij hebben het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling danwel zekerheid voor de betaling te verlangen.

6.3 In geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, zijn wij gerechtigd vanaf de vervaldatum van de faktuur een rente van 1,5% per maand aan de koper in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van

een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

6.4 Bij niet- of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de koper hebben wij het recht om buitengerechtelijke inkassokosten, welke tenminste 10% van het te vorderen

bedrag bedragen, aan hem in rekening te brengen.

7. Reclame

7.1 Koper dient klachten verband houdende met ondeugdelijke leveringen van of transportschade aan zaken binnen acht dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden aan ons schriftelijk te berichten, bij

overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons terzake van gebreken of fouten vervalt.

7.2 In geval van door ons gegrond bevonden klacht over geleverde zaken hebben wij het recht zulks te onzer keuze de desbetreffende zaak te herstellen, danwel deze door een soortgelijke zaak te vervangen.

Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in geval deze schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld.

7.3 Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

8. Garantie

8.1 Wij staan gedurende drie maanden na levering in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken, alsmede voor de kwaliteit van het daarvoor door ons gebruikte materiaal.

8.2 De garantie omvat het gratis herstel van het geleverde, mits het geleverde franko aan ons is toegezonden. Wij sluiten uitdrukkelijk bedrijfsschade, gevolgschade en andere hier niet met naam genoemde

indirecte schade uit. Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor montage- of demontagekosten, gemaakt door koper terzake het retourneren of herinstalleren van het defecte produkt.

8.3 Kosten en risico’s van transport naar en van onze werkplaatsen zijn voor rekening van de koper.

8.4 De garantie, is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabrikage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade, die is

ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in geval van door de koper of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in het geval dat

de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

8.5 Koper komt geen aanspraak op garantie toe wanneer hij niet terstond na vaststelling van het defect daarvan bij ons melding heeft gemaakt en te kennen heeft gegeven een beroep op de garantie te willen

doen.

8.6 Van alle zaken die door ons van derden worden betrokken, zullen wij niet tot enige verderstrekkende garantie gehouden zijn dan tot die, welke wij van de desbetreffende derden terzake hebben gekregen.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aan koper geleverde zaken blijven eigendom van ons totdat alle bedragen die koper verschuldigd is voor de krachtens de specifieke overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede de bedragen

genoemd in artikel 6, volledig aan ons zijn voldaan.

9.2 Zolang vaststaat dat de eigendom van de leveren zaken nog niet is overgegaan op koper, dan is hij niet gerechtigd het geleverde door te verkopen of op enige andere wijze over de geleverde zaken te

beschikken, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

9.3 De betreffende, het eigendomsvoorbehoud verband houdende, kosten van het retourtransport, de afhandeling en creditering zullen op de door ons te verstrekken creditnota in mindering worden gebracht.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Met uitzondering van hetgeen in artikel 8 is bepaald, wordt door ons elke verdergaande aansprakelijkheid voor direkte en indirekte schade- uit welken hoofde dan ook ontstaan – uitgesloten, met dien

verstande dat wij uitsluitend aansprakelijkheid erkennen voor directe schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, ons personeel of derden, waarvan wij ons bij de uitvoering van de

overeenkomst bedienen, zulks tot een maximum bedrag ad €. 455.000,- per gebeurtenis.

10.2 Schadeclaims dienen binnen 1 maand na het ontstaan van de schade bij ons schriftelijk te zijn gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.

10.3 Koper vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens, opgetreden of in verband rnet de door ons aan koper geleverde zaken.

11. Toepasselijk recht en geschillenregeling

11.1 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.